ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

2016-08-12 14:05
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2016 WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów:
zambrowskiego i łomżyńskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:

a) od zachodu - linia prosta w kierunku północnym do zachodniej granicy miejscowości Bacze Mokre, od zachodniej granicy Bacze Mokre linia prosta w kierunku północno - wschodnim do drogi do zakładu karnego w Czerwonym Borze, następnie wzdłuż tej drogi do drogi nr 63;

b) od południa - od drogi nr 63 powyżej miejscowości Stare Zakrzewo wzdłuż drogi łączącej tą miejscowość z miejscowością Tabędz wzdłuż zachodniej i północnej granicy tej miejscowości,

c) od wschodu - po wschodniej granicy stawów rybnych w okolicach miejscowości Poryte Jabłoń w kierunku drogi łączącej miejscowość Poryte Jabłoń z drogą nr 66 po zachodniej granicy tej miejscowości w kierunku drogi nr 63,

d) od północy - od skrzyżowania drogi nr 63 z drogą do zakładu karnego w Czerwonym Borze łukiem w kierunku miejscowości Polki Teklin następnie powyżej tej miejscowości do skrzyżowania z rzeką Gać do wschodniej granicy stawów rybnych w okolicach miej scowości Poryte Jabłoń,

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym

mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:

a) od zachodu - od granicy pomiędzy powiatem łomżyńskim i zambrowskim po zachodniej stronie miejscowości Stare Duchny, Mężenin, Stare Jemielite, przecinając drogę Sierzputy Marki - Jemielite Wypychy, po stronie zachodniej miej scowości Sierzputy Marki,

b) od północy - od miejscowości Sierzputy Marki łukiem przez Czerwony Bór przecinając od zachodu na wschód drogę nr 63 (Zambrów - Łomża) poniżej miejscowości Podgórze, przecinając drogę Nr 679 Mężenin - Łomża, następnie przecinając drogę Pniewo - Rybno od strony Północnej miejscowości Pniewo,

c) od wschodu - przez Rezerwat Wielki Dział po zachodniej stronie miejscowości Lutostań przecinając drogę Nr 679 przy skrzyżowaniu z drogą do miejscowości Łady Polne i dalej do granicy powiatu zambrowskiego, następnie po drodze nr 679 powyżej miejscowości Szeligi Kolonia na linii prostej pomiędzy miejscowościami Łubnice Krusze a Krusze Łubnice do skrzyżowania z drogą Wygoda - Kołaki Kościelne, dalej w linii prostej po wschodniej stronie miejscowości Podłatki Małe do drogi nr 8. W linii prostej od drogi nr 8 do drogi Wiśniewo - Kołaki Kościelne pomiędzy miej scowościami Ćwikły Krajewo a Ćwikły Rupie, dalej w kierunku południowym do zachodniej granicy Rezerwatu Grabówka i wzdłuż zachodniej granicy Rezerwatu Grabówka do drogi nr 66 poniżej miejscowości Wola Zambrowska,

d) od południa - od drogi nr 66 w linii prostej do drogi nr 63 powyżej miejscowości Długobórz Pierwszy, następnie w kierunku miejscowości Wądołki Borowe, poniżej tej miejscowości w kierunku drogi nr 8 poniżej miejscowości Ostróżne, następnie od drogi nr 8 poniżej miejscowości Krajewo Budziły przez kompleks leśny Czerwony Bór, poniżej wzgórza Głębocz Wielki do granic powiatu łomżyńskiego.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3)niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:

„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

OBSZAR ZAPOWIETRZONY”

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) środków żywienia zwierząt,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem:

„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAGROŻONY”

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

      § 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

     § 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Zambrowskiego i Staroście Powiatu Łomżyńskiego, Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży, Komendantowi Powiatowemu Policji w Zambrowie, Komendantowi Miejskiemu Policji w Łomży, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Burmistrzowi Miasta Zambrów, Wójtowi Gminy Zambrów, Wójtowi Gminy Szumowo, Wójtowi Gminy Łomża, Wójtowi Gminy Śniadowo.

     § 8. Burmistrz Miasta Zambrów, Wójt Gminy Zambrów, Wójt Gminy Szumowo, Wójt Gminy Łomża, Wójt Gminy Śniadowo, oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

    § 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zambrowie i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łomży.

     § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zambrów, gminy miasta Zambrów, gminy Szumowo, gminy Łomża, gminy Śniadowo i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski