Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

2020-01-27 14:23
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019r . poz. 688 z późn. zm. ), realizujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie:

 

ZADANIE I: „ Udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym wśród dorosłych mieszkańców Gminy Śniadowo w zakresie piłki nożnej ’’.

 

ZADANIE II: „ Szkolenie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży z terenu Gminy Śniadowo w zakresie piłki nożnej .’’                                                    

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Gmina Śniadowo przeznacza na realizację w/w zadania łącznie dotację celową w kwocie 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym na realizację zadania :

ZADANIE I: 50.000zł, ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

ZADANIE II: 20.000zł. ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji             z przeznaczeniem na:

 

1)      zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

2)      transport zawodników na zawody i turnieje,

3)   obsługa sędziowska,

4)   wynagrodzenie trenerów,

5)   zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem boiska,

6)   zakup usług medycznych,

7)   wynajem sal i boisk treningowych,

8)   ubezpieczenie zawodników.

 

Przyznana dotacja może być wydatkowana od dnia podpisania umowy.

 

 

 1. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 

1)      koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne itp.),

2)      podatki, cła, opłaty skarbowe,

3)      zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

4)      opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

5)      nabycie lub dzierżawy gruntów,

6)      prace remontowe i budowlane,

7)      zadania inwestycyjne,

8)      działalność gospodarczą i polityczną,

9)      odsetki karne i kary.

 

 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie i dostarczenie wraz z oryginałami faktur dokumentujących wkład własny oraz środki otrzymane z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego             z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań   ( Dz. U z 2018r. poz. 2057 z poźn. zm.) Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej http://www.sniadowo.pl

 

 1. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis                     o następującej treści : „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Śniadowo, na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.
 2. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

 1. Realizacja zadań powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 1. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Gminy Śniadowo.

 

V. Terminy i warunki składania ofert.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo                   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2020 roku do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy realizowanego zadania.                                                  
 2. Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U z 2018r. poz. 2057 z poźn. zm.)

Powyższy wzór oferty dostosowanej do specyfiki ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl.                                                                            Druki można również otrzymać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Śniadowo.

 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg             z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta                           i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

VI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

1)    merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,

2)    ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,

3)    liczba osób objętych projektem,

4)    rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,

5)    ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,

6)    prowadzenie działalności na obszarze Gminy Śniadowo.

 

3. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Śniadowo, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.

 1. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 2. Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Śniadowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl .

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.

 

W roku 2018 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 70.000 zł.

W roku 2019 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 70.000 zł.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem tel. 86 224 15 68.