Gazyfikacja miejscowości Śniadowo i Stare Ratowo

2020-06-17 12:07
Wójt Gminy Śniadowo pragnie poinformować, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku przystępuje do przyjmowania wniosków o przyłączenie do sieci gazowej od mieszkańców Śniadowa i Starego Ratowa.
Gazyfikacja miejscowości  Śniadowo i Stare Ratowo

W celu przyłączenia nieruchomości niezbędne jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Do wniosku należy dołączyć mapę do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją szafki gazowej w linii granicy działki. Wniosek będzie poddany analizie ekonomicznej i technicznej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r.  poz. 220), Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii. Przyłączanie do sieci gazowej odbywa się na podstawie warunków przyłączenia do sieci gazowej i umowy o przyłączenie zawartej z właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości. Na podstawie zawartej umowy zostanie zaprojektowana i wybudowana sieć gazowa.

        Przy spełnieniu kryteriów ekonomicznych, opłata za przyłączenie wg obowiązującej taryfy wynosi 2030,60 zł netto. Opłata wnoszona jest po wybudowaniu przyłącza do granicy nieruchomości. W tej kwocie zawiera się koszt szafki na punkt gazowy. Pozostałe koszty do poniesienia przez Państwa, czyli koszt projektu instalacji gazowej wraz z obsługą geodezyjną, budowa instalacji, zakup odbiorników gazowych – według cen rynkowych.

          Przewidywany termin wykonania sieci gazowej w miejscowości Śniadowo i Stare Ratowo wg umowy do 31 grudnia 2021r.

       Sprawy przyłączeniowe nieruchomości, czyli budowy przyłącza właściciele nieruchomości załatwiają osobiście pod wskazanym poniżej adresem. 

              

Wymagane dokumenty można składać:

  1. Gazownia Łomża, ul. Przemysłowa 4, 18-400 Łomża, tel. 856756800 lub 862180189
  2. Zakład w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
  3. Elektronicznie poprzez portal przyłączeniowy: psgaz.pl

 

    W pierwszej kolejności  wnioski mogą składać mieszkańcy/podmioty, którzy są ujęci w koncepcji gazyfikacji i są po trasie projektowanego gazociągu.

Gaz_1.jpeg 

Gazyfikacja miejscowości

Śniadowo i Stare Ratowo

materiały promocyjno – informacyjne: