ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2022-2030 - Konsultacje społeczne

2022-04-08 11:39

Szanowni Państwo

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2022-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Śniadowo, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. 

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Załączniki

  1. Ankieta