Pomoc Polakom z Ukrainy

2022-05-19 08:17
Pomoc Polakom z Ukrainy

Powstał system pomocy dedykowany Polakom, posiadaczom Karty Polaka i członkom ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Szczegóły: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7955

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

– Fundację Wolność i Demokracja,

– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”,

– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Z pomocy mogą skorzystać:

  1. Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
  2. Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  3. Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
  4. Osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
  5. Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

  1. Działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:

tel.: +48 506782789

tel.: +48 519023817

tel.: +48 518254853

kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

  1. Działalność 13 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które udzielają pomocy Polakom i ich rodzinom ewakuowanym do Polski.

Województwo podlaskie: PUNKT w Łomży

 Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 507645900, e-mail: fundacja.lektor@gmail.com, ul. Wyszyńskiego 30, 18-400 Łomża

 1_Karta_Polaka-1.jpg

1_Karta_Polaka-2.jpg