Stanowisko Rady Gminy Śniadowo w sprawie przebiegu linii kolejowej

2022-06-07 12:48
Stanowisko Rady Gminy Śniadowo w sprawie przebiegu linii kolejowej

Podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Śniadowo w dniu 7 czerwca 2022 roku, radni przyjęli stanowisko w sprawie przebiegu linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka-Łomża-Giżycko.

Stanowisko rady poniżej:

STANOWISKO Nr 1/2022

RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie przebiegu linii kolejowej nr 29 na odcinku Ostrołęka-Łomża-Giżycko

 

            Rada Gminy Śniadowo popiera budowę linii kolejowej szybkiego ruchu w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego na trasie Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko.

            W ramach trwających konsultacji mających na celu opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla projektowanego odcinka zaprezentowane zostały przez projektantów 4 warianty przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Śniadowo.

            Po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi wariantami uwzględniającymi warunki techniczne, ekonomiczne i środowiskowe Rada Gminy Śniadowo popiera wariant nr 14 (kolor niebieski) przebiegający w zdecydowanej większości po istniejącej infrastrukturze kolejowej na odcinku od Ostrołęki do Śniadowa i Śniadowa do Łomży z bezwzględnym wyłączeniem projektowanego łącznika po lewej stronie miejscowości Śniadowo i modyfikacją jej przebiegu po prawej stronie z jak najmniejszą ingerencją w tereny rolnicze, po terenach niewykorzystywanych rolniczo (wyrobiska). Konieczne jest w tym wariancie zlokalizowanie dworca kolejowego w Śniadowie. Zmiany te niewątpliwie obniżą koszty projektowania i budowy linii kolejowej.

Jako alternatywny przebieg linii kolejowej Rada Gminy Śniadowo wskazuje przebieg linii kolejowej w wariancie nr 11 (kolor czerwony) z lokalizacją dworca kolejowego w miejscowości Szczepankowo.

Rada Gminy Śniadowo stanowczo sprzeciwia się przebiegowi linii kolejowej w wariantach nr 12 (kolor fioletowy) i nr 13 (kolor żółty), które w zdecydowanej większości przebiegają przez środek gminy. Ze względu na wybitnie rolniczy charakter Gminy Śniadowo oba warianty są najbardziej niekorzystne z powodu zbyt dużej ingerencji w prowadzone przez rolników indywidualne gospodarstwa rolne. W ostatnim okresie przez gminę Śniadowo zostały poprowadzone strategiczne projekty infrastrukturalne w postaci odcinka drogi ekspresowej Via Baltica, gazociągu wysokiego ciśnienia Litwa-Polska oraz linii wysokiego napięcia  400 kV. W przypadku budowy drogi ekspresowej wielu rolników zostało wywłaszczonych z posiadanych nieruchomości, zaś w przypadku budowy gazociągu oraz linii wysokiego napięcia rolnicy przez 2 lata zostali pozbawieni możliwości gospodarowania na zajętych gruntach. Kolejne wywłaszczenia pod projektowaną linię kolejową spowodowałyby znaczne utrudnienia w prowadzeniu gospodarstw rolnych, a w niektórych przypadkach prowadziły nawet do ich likwidacji. Każda kolejna inwestycja pomniejszająca areał gruntów rolnych wpłynie negatywnie na opłacalność produkcji rolnej co w nieodległej perspektywie spowoduje znaczny wzrost cen żywności.

Reasumując, Rada Gminy Śniadowo popiera budowę linii szybkiego ruchu na odcinku Ostrołęka-Łomża-Giżycko w racjonalnym i optymalnym wariancie nr 14 (kolor niebieski) bądź alternatywnym przebiegu w wariancie nr 11 (kolor czerwony) z uwagami wskazanymi w przedmiotowym stanowisku.

 mapa.png