OBWIESZCZENIE

2022-07-26 08:10
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Olsztyn, dnia 22 lipca 2022 r.


GW.7430.37.2.2022


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z/s Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa reprezentowanej przez Pana Januarego Fusek, reprezentującego Jaf-Geotechnika Sp. z o.o. z/s ul. Krótka 5, 63-620 Trzcinicaz dnia 14 lipca 2022 r. (data wpływu 19 lipca 2022 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunk ów hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko.


Jednocześnie zawiadamiam, że działając na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.)., w związku z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotowy projekt robót geologicznych przesłano do właściwych w sprawie Wójta Gminy Rzekuń, Wójta Gminy Troszyn, Wójta Gminy Miastkowo, Wójta Gminy Śniadowo, Wójta Gminy Łomża, Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Piątnica, Wójta Gminy Mały Płock, Wójta Gminy Kolno, Burmistrza Miasta Kolno, Burmistrza Pisza, Burmistrza Orzysza, Wójta Gminy Miłki, Wójta Gminy Zambrów, Burmistrza Giżycka celem zaopiniowania.


Zgodnie z art. 80 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczneW toczącym się postępowaniu uznano w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych - właścicieli (użytkownik ów wieczystych) nieruchomości wskazanych w załączniku do niniejszego obwieszczenia.


W związku
z powyższym, zgodnie ż art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam Strony wszczętego w przedmiotowej sprawie postępowania, że przysługuje im prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Biura Geologa Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28B, od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem (089) 52 19 491.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Rzekuniu, Urząd Gminy w Troszynie, Urząd Gminy Miastkowo, Urząd Gminy Śniadowo, Urząd Gminy Łomża, Urząd Miejski w Łomży, Urząd Gminy Piątnica, Urząd Gminy Mały Płock, Urząd Gminy Kolno, Urząd Miasta Kolno, Urząd Miejski w Piszu, Urząd Miejski w Orzyszu, Urząd Gminy Miłki, Urząd Gminy Zambrów, Urząd Miejski w Giżycku.

 

Z upoważnienia
Marszalka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Agnieszka Bryk
Dyrektor Biura Geologa Wojewódzkiego
Geolog Wojewó
dzki