ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

2022-09-12 10:33
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno -informacyjne dotyczące opracowania Diagnozy społecznej do Strategii Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2022-2030.
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

W związku z przystąpieniem Gminy Śniadowo do opracowania Strategii Rozwoju  Gminy Śniadowo na lata 2022-2030 Wójt Gminy Śniadowo zaprasza na  spotkanie konsultacyjno-informacyjne w dniu 29 września 2022r., godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury  ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo dotyczące opracowania diagnozy społecznej do Strategii oraz wysłuchania postulatów mieszkańców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedstawicieli grup zawodowych, rolników, przedsiębiorców oraz działaczy społecznych  w kwestii planów inwestycyjnych zakładanych w Strategii Rozwoju  Gminy Śniadowo na lata 2022-2030.

Na  spotkaniu zostaną przedstawione założenia inwestycyjne Gminy Śniadowo na lata 2022-2030 wraz z zaproszeniem do debaty publicznej. Po debacie można będzie zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące nie tylko sfery inwestycyjnej, ale też sfery społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Zapraszamy i prosimy o aktywne uczestnictwo mieszkańców, bowiem tworząc tak istotny dokument programowy zależy  nam na uwzględnieniu uwag, postulatów i wniosków mieszkańców i szerokiej konsultacji przy tworzeniu dokumentów strategicznych Gminy Śniadowo.

 

Proponowane  inwestycyjne na lata 2022 – 2030 w gminie Śniadowo.

Lp.

Program inwestycyjny. Zadania inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizująca program zadanie

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe w tys. złotych

Źródła finansowani a

1

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie

Urząd Gminy Śniadowo

2022-2025

2400

Budżet gminy/ środki UE

2

Budowa ujęcia wody pitnej                 (studni głębinowej) w miejscowości Śniadowo

Urząd Gminy Śniadowo

2022-2025

600

Budżet gminy/ środki UE

3

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej  na terenie gminy Śniadowo

Urząd Gminy Śniadowo

2023 - 2027

500

Budżet gminy/ środki UE

4

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Śniadowo

Urząd Gminy Śniadowo

 

2023 - 2030

2000

Budżet gminy/ środki UE

5

Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Śniadowo poprzez jego rozbudowę, przebudowę i nadbudowę

Urząd Gminy Śniadowo

2022 - 2027

7000

Budżet gminy/ środki UE

6

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Śniadowo

Urząd Gminy Śniadowo

2023 - 2030

1000

Budżet gminy/ środki UE

7

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego    w Śniadowie

Urząd Gminy Śniadowo

2023 - 2030

3000

Budżet gminy/ środki UE

8

Termomodernizacja obiektów  komunalnych gminy Śniadowo

Urząd Gminy Śniadowo

2023 - 2030

1000

Budżet gminy/ środki UE

9

Montaż kolektorów słonecznych

w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej

Urząd Gminy Śniadowo

2023 - 2030

500

Budżet gminy/ środki UE

10

Montaż instalacji fotowoltaicznej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej

Urząd Gminy Śniadowo

2023 - 2030

1000

Budżet gminy/ środki UE

11

Budowa bloku komunalnego

w Starym Ratowie

Urząd Gminy Śniadowo

2022 - 2027

10000

Budżet gminy/ środki UE

12

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

Urząd Gminy Śniadowo

2023-2030

500

Budżet gminy/ środki UE

13

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Śniadowo

Urząd Gminy Śniadowo

2022-2024

500

Budżet gminy/ środki UE

14

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy  Śniadowo

Urząd Gminy Śniadowo

2022-2030

5000

Budżet gminy/ środki UE

15

Pozyskanie terenów pod budownictwo jednorodzinne, wyposażenie w infrastrukturę techniczną

Urząd Gminy Śniadowo

2023 - 2030

1000

 

Budżet gminy/ środki UE

16

Pozyskanie terenów pod budownictwo przemysłowe, wyposażenie w infrastrukturę techniczną

Urząd Gminy Śniadowo

2023-2030

1000

Budżet gminy/ środki UE