"Czyste Powietrze" w gminie Śniadowo

2022-10-21 09:17

Stan powietrza w Polsce jest coraz gorszy. Z myślą o walce ze smogiem powstał program „Czyste Powietrze”. Jak do niego dołączyć? Jakie benefity czekają na osoby składające wniosek? O czym należy pamiętać przy składaniu dokumentów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

Czym jest program „Czyste Powietrze”? 

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Forma i wysokość wsparcia w programie zależą od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalna dotacja wynieść może do 69 tys. złotych. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Podpisywanie wszystkich umów będzie odbywało się do dnia 31 grudnia 2027 r. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, dostarczone dokumenty są oceniane na bieżąco. 

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze” w miejscowości Śniadowo?

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Poniżej wymienione zostały inwestycje, na które jest możliwość otrzymania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • wymiana starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu (od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości dofinansowania do kotła na węgiel),

 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (dotacja do 5 tys. zł / wymóg: wymiana źródła ciepła).

Warto zaznaczyć, że fundusze można otrzymać na projekty nierozpoczęte, w trakcie realizacji oraz zakończone. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wyjątek stanowią wnioski składane za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

Uwaga! Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu: 

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia), 
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

Forma dofinansowania 

 • Dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl)
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/)

Warunki dofinansowania 

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na których budowę po 31 grudnia 2013 r.:
 • jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Na co nie można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowania nie udziela się na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł, ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Warunek ten nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w miejscowości Śniadowo?

Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w miejscowości Śniadowo?

Wniosek w ramach programu "Czyste Powietrze" może złożyć osoba, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie 2 lokale w budynku),

 • jej dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskującego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego) - wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. złotych),

 • miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza

  • 1 564 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych

  • 2 189 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W tym przypadku osobie prowadzącej działalność gospodarczą, roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • jej przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 
  • 900 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  • 1 260 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kalkulator dotacji programu Czyste Powietrze?

Jak jest liczone dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać w trzech wariantach: podstawowym, podwyższonym i najwyższym.

 • Podstawowy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 30 tys. złotych (dla osób których dochód roczny nie przekracza 100 tys. złotych); liczba transz rozliczeń: 3, okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy,

 • Podwyższony poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 37 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym); liczba transz rozliczeń: 3, okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy,

 • Najwyższy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości maksymalnie 69 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym); liczba transz rozliczeń: 5, okres realizacji przedsięwzięcia: do 36 miesięcy.

Każde przedsięwzięcie, które zostało zakwalifikowane do programu, posiada maksymalny koszt kwalifikowany - to właśnie od tej kwoty będzie liczony procent dotacji. Zależy on od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Aby uzyskać dotację w wysokości do 90%, dochód ten nie może przekraczać 600 zł. Jeśli jest wyższy niż 1600 zł, dotacja wyniesie maksymalnie 30%.

Kalkulator dotacji programu Czyste Powietrze

Obliczenie wysokości dotacji ułatwia kalkulator, dostępny na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Dofinansowanie do ocieplenia domu w miejscowości Śniadowo

Dofinansowanie do ocieplenia domu w miejscowości Śniadowo

W ramach programu “Czyste Powietrze” możliwe jest także zdobycie dofinansowania na termomodernizację domu. Można je otrzymać na trzech poziomach:

 • podstawowym - dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł.

 • podwyższonym:

  • dla właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • najwyższym:

  • dla właścicieli / współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Inwestorzy mogą skorzystać z rządowego wsparcia, wybierając jedną z trzech dostępnych opcji.

Opcja 1:

 • demontaż przestarzałego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.;

 • dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych), oraz dokumentacja techniczna,

 • wysokość dofinansowania:

  • podstawowa: maksymalnie 25 lub 30 tys. zł - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną;

  • podwyższona: maksymalnie 32 lub 37 tys. zł - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną;

  • najwyższa: maksymalnie 60 lub 69 tys. zł. - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną;

Opcja 2:

 • wymiana nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło inne niż pompa ciepła lub zakup i montaż kotłowni gazowej;

 • dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepla do c.w.u), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja dotycząca powyższego zakresu;

 • wysokość dofinansowania:

  • podstawowa: maksymalnie 20 tys. lub 25 tys. zł - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną;

  • podwyższona: maksymalnie 32 lub 37 tys. zł - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną;

  • najwyższa: maksymalnie 60 lub 69 tys. zł. - jeżeli inwestor zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną.

Opcja 3:

 • właściciel budynku już wcześniej wymienił źródło ciepła i spełnia ono wymagania programu;

 • przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe „źródło”, ale możliwe jest wykonanie zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja dotycząca powyższego zakresu;

 • wysokość dofinansowania:

  • podstawowa: maksymalnie 10 tys. zł;

  • podwyższona: maksymalnie 15 tys. zł;

  • najwyższa: maksymalnie 30 tys. zł.

Uwaga! Dofinansowania nie otrzymają ci, którzy dopiero budują dom!

Wymiana pieca w ramach programu “Czyste Powietrze” w miejscowości Śniadowo

Wymiana pieca w ramach programu “Czyste Powietrze” w miejscowości Śniadowo

Jednym z priorytetów programu “Czyste Powietrze” jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania.

W ramach dofinansowania można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na zakup i montaż na kotła na paliwo stałe. Wymienione źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

Jaki piec można wybrać, aby dotrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać, jeżeli stary piec zostanie wymieniony na jeden z poniższych:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem,c

 • kocioł gazowy kondensacyjny,

 • kocioł olejowy kondensacyjny,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa dokumentacja projektowa - dla budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucyjnej),

 • kocioł na pellet drzewny, w tym kocioł o podwyższonym standardzie  min. A+,

 • pompa ciepła powietrze/woda,

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej min A++,

 • pompa ciepła powietrze/powietrze,

 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej o podwyższonej klasie energetycznej A++,

 • kocioł zgazowujący drewno.

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. nie można składać wniosków o dofinansowanie zakupu kotła na węgiel.

Pamiętaj o konieczności złożenia deklaracji źródeł ciepła do CEEB!

Dofinansowanie na wymianę pieca - krok po kroku

 1. Na początku wnioskujący wypełnia wniosek, podpisuje go i przekazuje wraz z załącznikami do WFOŚiGW lub terenowego biura wyznaczonego przez gminę. Może także złożyć wniosek przez Internet (przez gov.pl lub Portal Beneficjenta).

 2. Składający wniosek musi wyrazić zgodę na kontrolę z Urzędu Miasta, na której zostanie stwierdzone, czy na terenie nieruchomości znajduje się piec starego typu. Po wymianie pieca urzędnicy również przyjdą na kontrolę.

 3. Wnioskujący podpisuje umowę na dotację.

 4. Następnie należy zrealizować planowaną inwestycję.

 5. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku rozliczeniowego, do którego należy dołączyć faktury za zakup i montaż urządzenia.

Protokół złomowania pieca w miejscowości Śniadowo

Protokół złomowania pieca

Po demontażu starego, nieekologicznego pieca, sporządza się tzw. protokół likwidacji kotła, w którym umieszcza się informacje na temat urządzenia. W protokole znajdują się następujące informacje:

 • data i miejscowość sporządzenia,

 • data demontażu,

 • data przejęcia kotła do likwidacji,

 • adres nieruchomości, w której demontowano piec,

 • dane właściciela/inwestora kotła,

 • dane demontującego/firmy demontującej,

 • dane osoby/firmy przekazującej piec,

 • dane osoby/firmy likwidującej piec,

 • numer umowy,

 • podpis osoby potwierdzającej likwidację kotła.

Protokół ze złomowania pieca stanowi dokument potwierdzający pozbycie się starego, nieekologicznego urządzenia i wymienienie go na nowe, co jest podstawą do przyznania dofinansowania.

Ulga termomodernizacyjna a “Czyste Powietrze”

Czy dotacje z programu “Czyste Powietrze” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną? Okazuje się, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Można jednocześnie korzystać z odliczenia dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz m.in. z dotacji w ramach programu “Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze Plus

Od 15 lipca rusza nowa edycja programu Czyste Powietrze - Czyste Powietrze Plus. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy przed rozpoczęciem prac. Część kwoty dofinansowania otrzymują zatem od razu, a kolejną do 30 dni od zakończenia prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia będzie można zawrzeć do trzech umów z wykonawcami. Należy dostarczyć je na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca ma 10 dni roboczych.

Kto może skorzystać z programu?

Program Czyste Powietrze + jest przeznaczony dla beneficjentów 2. i 3. części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępny wyłącznie dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Z programu nie skorzystają osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwotę 100 000 zł.

Ile wynosi przedpłata w ramach programu Czyste Powietrze Plus?

Przedpłata może sięgać nawet 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji, która wynosi obecnie 47 lub 79 tysięcy złotych.

Poziomy finansowania w programie Czyste Powietrze Plus

Dochód na członka gospodarstwa domowego Wysokość dotacji
1564 zł - w gospodarstwie wieloosobowym maks. 47 tys. zł
2189 zł - w gospodarstwie jednoosobowym
900 zł - w gospodarstwie wieloosobowym maks. 79 tys. zł
1260 zł - w gospodarstwie jednoosobowym

Jak otrzymać wsparcie?

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami - ich lista znajduje się na stronie WFOŚiGW. Wniosek w ramach programu można złożyć elektronicznie, przez Portal Beneficjenta, w urzędzie lub przez bank.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Organ powinien rozpatrzyć wniosek do 14 dni od dnia złożenia.

Kiedy przedpłata trafi na konto beneficjenta?

Przedpłata powinna zostać wypłacona w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem.

Druga część dofinansowania

Aby otrzymać drugą część dofinansowania, po zakończeniu przedsięwzięcia beneficjent musi złożyć wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru inwestycji oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego. Wniosek zostanie rozpatrzony do 30 dni od daty złożenia.


Wniosek w ramach programu "Czyste Powietrze"

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku w ramach programu

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku w ramach programu "Czyste powietrze" na 2022 rok?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć, aby starać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • wniosek – można go pobrać z Portalu Beneficjenta właściwego dla miejsca zamieszkania,

 • dane do logowania do profilu zaufanego - w przypadku składania wniosku przez Internet,

 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości – w przypadku braku księgi wieczystej,

 • skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli – w przypadku współwłasności,

 • skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka – w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową,

 • skan zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które upoważnia do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (Uwaga! Jeżeli wnioskujący ubiega się o podwyższone dofinansowanie, zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku).

Uwaga! W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do zasiłku stałego okresowego rodzinnego lub zasiłku rodzinnego w miejscowości Śniadowo, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w miejscowości Śniadowo - nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach. Wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek (zawierający informacje o rodzaju jak i okresie, na który został przyznany - musi on przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Gdzie złożyć wniosek w ramach programu? w miejscowości Śniadowo?

Gdzie złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w miejscowości Śniadowo?

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub jego oddziale. Jest również możliwość złożenia dokumentów na terenie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał odpowiednie porozumienie.

Wniosek można wypełnić  podczas wizyty w urzędzie miasta/gminy wraz z uprawnionym pracownikiem. Wypełniony wniosek można złożyć w kancelarii urzędu miasta/gminy. Wniosek jest następnie przekazywany przez urząd do WFOŚiGW. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW, który dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy. W przypadku konieczności poprawy wniosku WFOŚiGW zwraca się wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w urzędzie miasta/gminy potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa, 
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) → sprawdź: numer PESEL w miejscowości Śniadowonumer NIP w miejscowości Śniadowo,
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.), 
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²), 
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji), 
 • ostatni formularz PIT,
 • zaświadczenie wydane przez burmistrza miasta określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzję podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, ścian i stropów do docieplenia.

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku powinni być obecni wszyscy właściciele/współwłaściciele nieruchomości. 

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Uwaga! Dokumenty należy złożyć w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt, w którym wnioskujący chce dostać wsparcie finansowe.

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Obecnie wniosek można złożyć na cztery sposoby:

 • w siedzibie WFOŚiGW bądź w urzędzie, o ile podpisał on odpowiednie porozumienie - lista gmin, która podpisała porozumienie znajduje się tutaj.

 • listownie – dokumenty należy wysłać pocztą lub kurierem do siedziby WFOŚiGW. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”,

 • e - Wniosek przez Internet - poprzez rządowy portal gov.pl – aby skorzystać z tego sposobu, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, bądź podpisu kwalifikowanego,

 •  w oddziale banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu - w przypadku skorzystania z opcji uzyskania kredytu Czyste Powietrze (nie dotyczy dofinansowania w ramach najwyższego wariantu).

Jak złożyć wniosek w WFOŚiGW?

 1. Pierwszym krokiem jest rejestracja konta w Portalu Beneficjenta*. Nawet w sytuacji, gdy wnioskujący chce złożyć wniosek w urzędzie, logowanie na Portalu Beneficjenta go nie ominie. Należy wyszukać w Internecie Portal Beneficjenta właściwy dla swojego miejsca zamieszkania, np. Portal Beneficjenta Katowice, Portal Beneficjenta Kielce itd.

 2. Następnie po zalogowaniu należy pobrać formularz wniosku wraz z załącznikami w formacie PDF. Należy wstrzymać się z jego drukowaniem do czasu jego wypełnienia.

 3. Wypełnić wniosek w edytowalnym pliku PDF.

 4. Zweryfikować zawarte w nim informacje – dobrze jest upewnić się, że wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone!

 5. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku elektronicznie na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.

 6. Następnie należy wydrukować wniosek, podpisać go, dołączyć wszystkie potrzebne załączniki i złożyć osobiście w siedzibie WFOŚiGW lub wysłać przy pomocy Poczty Polskiej. Wniosek można również złożyć na terenie gminy, jeżeli ta zawarła porozumienie z WFOŚiGW.

 Jak złożyć wniosek przez Internet?

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Na stronie gov.pl należy kliknąć przycisk „Złóż Wniosek”. Wówczas nastąpi przekierowanie na stronę gwd.nfosigw.gov.pl.

 2. Następnie należy wybrać sposób logowania.

 3. Kolejnym krokiem jest utworzenie i wypełnienie wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

 4. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Mogą one przyjmować formę skanów lub dokumentów elektronicznych.

 5. Następnie należy podpisać wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 6. Ostatnim krokiem jest wysłanie wszystkich dokumentów.

 7. Na adres e-mail podany we wniosku powinno przyjść potwierdzenie złożenia wniosku.

Ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze” w miejscowości Śniadowo?

Złożenie wniosku wraz z dokumentami jest bezpłatne.

Jak sprawdzić status wniosku w ramach programu Czyste Powietrze?

Aby dowiedzieć się, na jakim etapie jest rozpatrywanie złożonego wniosku, można skorzystać z Portalu Beneficjenta - w sekcji “Wnioski i Umowy”, wnioskujący może zobaczyć status zadania, a także szczegóły na temat złożonych dokumentów. W celu poznania statusu rozpatrywania wniosku można skontaktować się także bezpośrednio z WFOŚiGW właściwym dla miejsca zamieszkania.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas na rozpatrzenie wniosku “Czyste Powietrze” wynosi maksymalnie 30 dni.

Co to jest WFOŚiGW?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - co to takiego?

WFOŚiGW to organ, którego misją jest wspieranie przedsięwzięć realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej, poprzez m.in. aktywny udział w wypełnianiu zobowiązań ekologicznych, które Polska przyjęła przed Unią Europejską. WFOŚiGW wypłaca dofinansowania do różnych przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska, a także racjonalnie zarządza finansami Funduszu.

WFOŚiGW wspiera m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • ochrona atmosfery (np. OZE),

 • edukacja ekologiczna,

 • racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

 • odpowiednie gospodarowanie odpadami.

Czym różni się WFOŚiGW od NFOŚiGW?

Często Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mylnie uznawane są za oddziały terenowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucje te są od siebie niezależne, jednak nadal ściśle ze sobą współpracują i wspólnie realizują kilka znaczących przedsięwzięć.

Podstawową różnicą między WFOŚiGW a NFOŚiGW jest to, komu podlegają - prace Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzorują zarządy województw, zaś Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - szef resortu środowiska.

Przeczytaj również: Program „Czyste Powietrze”, czyli jak zadbać o środowisko


Gdzie załatwić sprawę program Czyste Powietrze w miejscowości Śniadowo?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Gminy w miejscowości Śniadowo ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo

Otwarte do 15:30

+48863090800