Można składać wnioski o dodatek osłonowy

2024-01-26 15:22
Można składać wnioski o dodatek osłonowy

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Zadanie to jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, Budynek B, pok. nr 14

Wnioski w Ośrodku przyjmowane są w godzinach 9:00 - 12:00

  • w wersji elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 86 2241572 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 .