BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia sprawy

pokój nr 10

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z:· potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku łączną kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
2. Wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i przebywające w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku wraz:· zaświadczeniem z zakładu pracy o dochodzie brutto (wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS / bez składki zdrowotnej /),· decyzją lub odcinkami ZUS o wysokości renty, emerytury i alimentów,· zaświadczeniem z Powiatowego Biura Pracy o wysokości pobranych zasiłków,· decyzją GOPS o przyznaniu zasiłku stałego,· oświadczeniem / na piśmie / o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej,· umową wynajmu, dzierżawy lub innymi dokumentami świadczącymi o osiąganym dochodzie,

Gdzie odebrać formularze:

pokój nr 10

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Śniadowow terminie 14 dni licząc od daty otrzymania. Odwołanie należy składać w Kancelarii Urzędu / parter /.

Inne wskazówki, uwagi:

· do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych / chyba, że już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu /, zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych , jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze,· przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu nieuczące się i nieposiadające żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. z 2001 roku, Nr 71 poz. 734 / i Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 15:06

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2003 15:15
Data dodania: środa, 2 lip 2003 15:06
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2003 15:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lip 2019 11:33
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2683 razy