BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom lub poborowym służby zastępczej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo pokój nr 8.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
2.Decyzja o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub oświadczenie żołnierza, poborowego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal mieszkalny.
3.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych.
4.Zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełninienie służby przez żołnierza lub poborowego podające okres na jaki został powołany.
5.Oświadczenie żołnierza lub poborowego ,że lokal mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo pokój nr 8.

Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Żołnierz lub poborowy z kartą powołania odwołanie wnosi do Wojewody Podlaskiego, zaś poborowy odbywający zastępczą służbę do marszałkaa Województwa Podlaskiego w Terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Śniadowo

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej -Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 września 2001 r. w sprawie szcegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin - Dz.U.Nr 116, poz.1238.

Data sporządzenia

poniedziałek, 4 sie 2003 15:27

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 4 sie 2003 15:45
Data dodania: poniedziałek, 4 sie 2003 15:27
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sie 2003 15:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lip 2019 11:54
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2695 razy