BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo
tel. (086) 217-61-69

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• określenie przedmiotu i obszaru działalności,
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Zaświadczenie o braku zaległości podatkowej i zaległości w zapłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy w Śniadowie
pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej.

Opłaty:

• w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą - 616,00 zł,
• dla pozostałych podmiotów - 82,00 zł.
• wpłaty należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Śniadowie: Bank Spółdzielczy Łomża /o Śniadowo nr 16875710243900075220000010

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu 30 dni a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Śniadowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
- Uchwała IV/31/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk , spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

Opracował

Małgorzata Krajewska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Krajewska

Data sporządzenia

czwartek, 29 paź 2015 13:37

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2015 13:39
Data dodania: czwartek, 29 paź 2015 13:37
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2015 13:39
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1566 razy