BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo
tel. (086) 217-61-69

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Do wniosku wnioskodawca dołącza informację pisemną: - o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, - o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa. 2. Opłata skarbowa - 82,- zł za wydane zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.).

Opłaty:

82,- zł za wydane zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni). W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu 30 dni a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

1. Od zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wydanego na podstawie art.10 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz 856 ze zm) oraz § 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie czternastu dni od daty doręczenia. Odwołanie należy złożyć w kancelarii lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną odbiera się osobiście w sekretariacie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.). 2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

Opracował

Małgorzata Krajewska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Krajewska

Data sporządzenia

czwartek, 29 paź 2015 13:40

Data zatwierdzenia

czwartek, 29 paź 2015 13:42
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 29 paź 2015 13:40
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2015 13:42
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1467 razy