BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 9
poczta elektroniczna- sekretariat@sniadowo.pl
Wniosek można przesłać również za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne .

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
2.Wniosek powinien zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
b. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
c. zakres żądanych danych,
d. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),
3.Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych,
4.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
5.Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
6.Dokumenty potwierdzające posiadanie interesu prawnego do uzyskania danych osobowych,
7.Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 9

Opłaty:

• 31 zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
• 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA! Opłaty za udostępnienie danych należy wnosić na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: Urząd Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, nr rachunku: 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010 z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych”.
Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
8. Od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie całego kraju.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.).
2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 tj.)
4.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
5.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523)
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

Opracował

Joanna Żebrowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Żebrowska

Zatwierdził

Joanna Żebrowska

Data sporządzenia

piątek, 12 lip 2019 09:54

Data zatwierdzenia

piątek, 12 lip 2019 10:20
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 12 lip 2019 09:54
Data upublicznienia: piątek, 12 lip 2019 10:20
Opublikował(a): Joanna Żebrowska
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 975 razy