BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 9
tel. 862241569
poczta elektroniczna- sekretariat@sniadowo.pl

Wymagane dokumenty

• Wniosek
• Dokument tożsamości

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 9

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł
Opłata skarbowa do złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 zł
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza z ewidencji ludności: 17 zł Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. wnosi się na rachunek bankowy – Urząd Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, nr rachunku: 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010 z dopiskiem:
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - „opłata od pełnomocnictwa";
- za wydanie zaświadczenia -"zaświadczenie".
Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.

Opłatę za wydanie wielojęzycznego formularza w wysokości 17 zł. wnosi się na rachunek bankowy 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010 "opłata za wydanie formularza wielojęzycznego z ewidencji ludności" (opłata obowiązkowa - brak zwolnień).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem wójta w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Organy prowadzące rejestr PESEL, rejestry mieszkańców na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - www.epuap.gov.pl

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1382 z późn. zm. )
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 )
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 z późn. zm. )
• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 860 )
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1984 z późn. zm. )

Opracował

Joanna Żebrowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Żebrowska

Data sporządzenia

piątek, 12 lip 2019 10:50

Data zatwierdzenia

piątek, 12 lip 2019 13:05
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 12 lip 2019 10:50
Data upublicznienia: piątek, 12 lip 2019 13:05
Opublikował(a): Joanna Żebrowska
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1089 razy