BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 9
poczta elektroniczna- sekretariat@sniadowo.pl

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM lub ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
• Do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
• Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
• Wniosek o wydanie zaświadczenia w przypadku osób pobierających zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Obywatel polski dokonujący zameldowania w formie dokumentu elektronicznego (www.obywatel.gov.pl) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dołącza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 9

Opłaty:

Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
Dodatkowe informacje
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, nr rachunku: 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010 w następujących sytuacjach:
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z dopiskiem „opłata od pełnomocnictwa";
- za wydanie zaświadczenia z dopiskiem "zaświadczenie".
Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zameldowania dokonuje się w obecności wnioskodawcy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu. Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania dokonuje się w formie pisemnej na formularzu, w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje

Kto może dokonać czynności zameldowania
• osoba dokonująca zameldowania - osobiście lub formie dokumentu elektronicznego (www.obywatel.gov.pl)
• pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
• za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Podstawa prawna:

•Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1382 z późn. zm. )
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2411 )
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 z późn. zm. )

Opracował

Joanna Żebrowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Żebrowska

Data sporządzenia

piątek, 12 lip 2019 13:13

Data zatwierdzenia

wtorek, 16 lip 2019 13:49
Data dodania: piątek, 12 lip 2019 13:13
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2019 13:49
Opublikował(a): Joanna Żebrowska
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1125 razy