BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 9
Tel. 862241569
poczta elektroniczna- sekretariat@sniadowo.pl

Wymagane dokumenty

• Wypełniony formularz. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.
• Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
• Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
• W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
• Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
• Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
b. Złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie w godzinach jego pracy.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 9

Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o dokonaniu czynności. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł. Dodatkowe informacje Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, nr rachunku: 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010 w następujących sytuacjach:
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z dopiskiem „opłata od pełnomocnictwa";
- za wydanie zaświadczenia z dopiskiem "zaświadczenie".
Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne wskazówki, uwagi:

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców. Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno – techniczną.

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
3. Wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.
5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego, formularza zgłoszenia pobytu czasowego lub formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 z późn. zm. )
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1382 z późn. zm. )
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2411 )

Opracował

Joanna Żebrowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Żebrowska

Data sporządzenia

piątek, 12 lip 2019 13:53

Data zatwierdzenia

wtorek, 16 lip 2019 13:49
Data dodania: piątek, 12 lip 2019 13:53
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2019 13:49
Opublikował(a): Joanna Żebrowska
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1044 razy