BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo
Referat Dowodów Osobistych, pok. nr 10

Wymagane dokumenty

• Wniosek o wydanie dowodu osobistego
• 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami,
• fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
• do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB
• osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
• osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
• w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami,
• na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez właściwy dla miejsca zameldowania Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo
Referat Dowodów Osobistych, pok. nr 10

Wersja PDF do wydruku na dole strony

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne wskazówki, uwagi:

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin.
Wniosek w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy. Wniosek w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym można złożyć poprzez stronę www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1464 z późn. zm. )
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 212 z późn. zm. )

Opracował

Urszula Gietek

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Urszula Gietek

Data sporządzenia

wtorek, 16 lip 2019 14:41

Data zatwierdzenia

wtorek, 16 lip 2019 14:47
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 16 lip 2019 14:41
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2019 14:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1115 razy