BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Odbiór dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy
Referat Dowodów Osobistych, pokój Nr 10
Adres ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Telefon 86 224 15 68

Wymagane dokumenty

Brak

Gdzie odebrać formularze:

nd

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Brak

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne wskazówki, uwagi:

Gotowość dowodu osobistego do odbioru można sprawdzić w internecie pod adresem www.obywatel.gov.pl
Dowód osobisty odbiera:
• Osobiście posiadacz dowodu osobistego
• Osobiście posiadacz dowodu osobistego, w miejscu jego pobytu jeżeli złożył wniosek w formie dokumentu elektronicznego i nie może odebrać dowodu w siedzibie urzędu
• Przedstawiciel osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych w tym także rodzic niebędący wnioskodawcą
Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Wraz z dowodem osobistym zawierającym certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego posiadaczowi dowodu przekazywany jest zabezpieczony dokument z kodem PUK. Dokument ten przekazywany jest wyłącznie posiadaczowi dowodu osobistego (nie będzie przekazany przedstawicielowi ustawowemu posiadacza dowodu ani jego pełnomocnikowi).
Posiadacz dowodu osobistego może zrezygnować z odbioru dokumentu z kodem PUK. W takim przypadku dokument ten będzie przechowywany w organie gminy w dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Odbioru kodu PUK będzie można dokonać w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Odbierając dowód osobisty wraz z zabezpieczonym dokumentem z kodem PUK, obywatel może zrealizować procedurę nadania osobistych kodów PIN w celu uruchomienia certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia ( PIN1 czterocyfrowy) oraz certyfikatu podpisu osobistego ( PIN2 sześciocyfrowy). Kody PIN1 i PIN2 należy ustalić przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu.
Posiadacz dowodu osobistego może zrezygnować z procedury nadania osobistych kodów PIN przy odbiorze dowodu osobistego. Będzie mógł nadać osobiste kody PIN w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1464 z późn. zm. )
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodówosobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 212 z późn. zm. )

Opracował

Urszula Gietek

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Urszula Gietek

Data sporządzenia

wtorek, 16 lip 2019 14:50

Data zatwierdzenia

wtorek, 16 lip 2019 14:53
Data dodania: wtorek, 16 lip 2019 14:50
Data upublicznienia: wtorek, 16 lip 2019 14:53
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1059 razy