BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ustalenie warunków zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo
Referat Rozwoju Gospodarczego, pok.11, tel. 86 224 15 73

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:
Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych przebieg tej inwestycji również przedstawiony na mapie w skali 1:2000.
Charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:
- nazwy inwestycji, sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
- zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
- dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z m.in. z wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo
Referat Rozwoju Gospodarczego, pok.11

Opłaty:

Wniosek podlega opłacie w wysokości 107,00 zł w punkcie kasowym Urzędu Gminy Śniadowo pok. nr 1 lub na konto nr: 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję Wójta Gminy Śniadowo wydaje w terminach zgodnych z K.p.a. Termin ten jest uzależniony od rodzaju inwestycji (stopnia ich skomplikowania) oraz terminów w jakich dokonane zostaną uzgodnienia projektu decyzji z innymi organami współdziałającymi.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Śniadowo.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga:
- zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych,
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
- zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:
- polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku –
- nie wymagające pozwolenia na budowę, ale tylko takie, które nie powodują zmian sposobu zagospodarowani terenu, mają charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwają dłużej niż rok.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.
Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
Wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu.
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie:
a) jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) jeżeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna:

art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61, art. 63 ust. 1, 2 i 4, art. 64, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami)

Opracował

Izabella Przychodzeń

Data sporządzenia

wtorek, 23 lip 2019 08:43

Data zatwierdzenia

wtorek, 23 lip 2019 08:46
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 23 lip 2019 08:43
Data upublicznienia: wtorek, 23 lip 2019 08:46
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1232 razy