BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydział lub zamiana mieszkania komunalnego / socjalnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, budynek B, pok. nr 11
18-411 Śniadowo

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o przydział lub zamianę mieszkania komunalnego/socjalnego, zaświadczenia o osiągniętych w okresie ostatnich 3 miesięcy (poprzedzających złożenie wniosku), dochodach wystawione przez zakład pracy. W przypadku osiągania dochodów przez innych członków rodziny wnioskodawcy, należy załączyć odrębne zaświadczenia lub dokumenty dot. wszystkich, którzy osiągają dochody, oświadczenie wnioskodawcy o nie posiadaniu prawa własności do żadnego lokalu ani budynku mieszkalnego (w treści wniosku), potwierdzenie zgodności danych dotyczących warunków zamieszkiwania Wnioskodawcy przez właściciela, administratora obecnie zajmowanego mieszkania. (w treści wniosku), potwierdzeni ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Gminy Śniadowo (w treści wniosku).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, budynek B, pok. nr 11
18-411 Śniadowo

Wersja elektroniczna do pobrania na dole strony

Opłaty:

Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Odpowiedź udzielana jest w terminie do 30 dni. Realizacja wniosków następuje w miarę możliwości dostępności wolnych lokali, zgodnie z kolejnością daty ich wpływu oraz aktualnych warunków mieszkaniowych wnioskodawców oczekujących na przydział.

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

Inne wskazówki, uwagi:

Po przyjęciu propozycji przydziału mieszkania złożonej przez Komisję ds. przydziału mieszkań komunalnych z wnioskodawcą zostaje zawarta umowa najmu. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być wynajmowane osobom, których potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej tj. osobom, które: utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, mieszkają w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną do zamieszkania przypada mniej niż 5 m2 powierzchni użytkowej pokoi, mieszkają w lokalu nie spełniającym wymogów lokalu przeznaczonego na pobyt stały ludzi, opuściły Dom Dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletności, są sierotami, uzyskały pełnoletność i nie mają tytułu prawnego do innego lokalu, zamieszkują w lokalu nie nadającym się ze względu na stan techniczny – w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych na pobyt stały ludzi, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba, która udokumentuje brak możliwości zamieszkania w dotychczasowym miejscu. Komunalne lokale mieszkalne przeznaczone są dla osób pozostających w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej. Osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej jest osoba, której dochody miesięczne na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających sporządzenie listy przydziału mieszkań nie przekroczyły 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Kwota najniższej emerytury w gospodarstwie domowym ogłaszana jest Komunikatem Prezesa ZUS-u, który publikowany jest w Monitorze Polskim.Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa GUS. Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i znalazła się w niedostatku lub posiada wyrok sądowy o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. Osobą, która znalazła się w niedostatku jest osoba, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających sporządzenie listy przydziału mieszkań nie przekroczył 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego posiadają osoby, które: utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, mają zobowiązanie do opuszczenia zajmowanego dotychczas lokalu, jeżeli sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał im prawo do lokalu socjalnego.

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy:

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przydział lokalu, dokument tożsamości wnioskodawcy, akt zgonu ostatniego najemcy lokalu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1182 ze zm.)

Data sporządzenia

wtorek, 30 lip 2019 11:35

Data zatwierdzenia

wtorek, 30 lip 2019 11:51
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 30 lip 2019 11:35
Data upublicznienia: wtorek, 30 lip 2019 11:51
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 968 razy