BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek mieszkaniowy

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, budynek B, pok. nr 11
18-411 Śniadowo

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z:
· potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku łączną kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
2. Wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i przebywające w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku wraz:
· zaświadczeniem z zakładu pracy o dochodzie brutto (wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS / bez składki zdrowotnej /),
· decyzją lub odcinkami ZUS o wysokości renty, emerytury i alimentów,
· zaświadczeniem z Powiatowego Biura Pracy o wysokości pobranych zasiłków,
· decyzją GOPS o przyznaniu zasiłku stałego,
· oświadczeniem / na piśmie / o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej,
· umową wynajmu, dzierżawy lub innymi dokumentami świadczącymi o osiąganym dochodzie,

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, budynek B, pok. nr 11
18-411 Śniadowo

Wersja elektroniczna do pobrania na dole strony.

Opłaty:

Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Śniadowo w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania. Odwołanie należy składać w Sekretariacie Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji.
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem: 862241570

· do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych / chyba, że już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu /, zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych , jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze,
· przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu nieuczące się i nieposiadające żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.) i Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Data sporządzenia

wtorek, 30 lip 2019 11:40

Data zatwierdzenia

wtorek, 30 lip 2019 11:50
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 30 lip 2019 11:40
Data upublicznienia: wtorek, 30 lip 2019 11:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1037 razy