BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Śniadowie

Referat Dowodów Osobistych
Adres
ul. Ostrołęcka 11, pok. nr 10
Telefon 862241568

Wymagane dokumenty

• Wypełniony formularz wniosku,
• Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu).
• Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji.
• Dowód dokonania opłaty.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy w Śniadowie

Referat Dowodów Osobistych
Adres
ul. Ostrołęcka 11, pok. nr 10

Wersja PDF wniosku do wydruku do pobrania na dole strony

Opłaty:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31 zł.
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Numer konta
16875710243900075220000010
Tytuł płatności
Opłata za udzielenie informacji o danych osobowych

Podstawa prawna:

• Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 653 )
• Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. , Nr 195 , poz. 1153 z późn. zm. )
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. , Nr 243 , poz. 1452 z późn. zm. )
• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm. )
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z późn. zm. )

Data sporządzenia

środa, 31 lip 2019 12:25

Data zatwierdzenia

środa, 31 lip 2019 12:54
Data dodania: środa, 31 lip 2019 12:25
Data upublicznienia: środa, 31 lip 2019 12:54
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1018 razy