BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólna klauzula informacyjna

Zał. Nr 4

Do Polityki Bezpieczeństwa

Ochrony Danych

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę:

 1. Administrator danych osobowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, e-mail: zgk@sniadowo.pl tel. 86 217-61-40.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, e-mail: wieslaw.jemielity@sniadowo.pl, tel. 696650103

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI.173.2017 Rady Gminy Śniadowo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o dostawie usług.
 3. Podstawą przetwarzania jest, w szczególności:

a)        ustawa dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.),

b)       ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.1289 z późn.zm.),

c)        ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz.827)

 1. Podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust.1 RODO, w szczególności:

a)        zgoda osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b)       jest to niezbędne w celu zawarcia bądź wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)        jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d)       jest to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

e)        jest to niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym lub w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

 1. Okres przechowywania danych

Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67), a także przez czas świadczenia usług i przez czas niezbędny na dochodzenie roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)        prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)       prawo do przenoszenia danych;

f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 2. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.
 3. W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Zapoznałem/am się: (data, podpis)…………………………………………………………..

Data powstania: wtorek, 19 cze 2018 12:03
Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2018 12:05
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 1328 razy