BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

Śniadowo, dn. 28.08.2019r.

RGPD.6733.03.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018r. poz. 1945)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 02.08.2019 r. złożony w dniu 05.08.2019r. przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z „Budową rurociągu tłocznego dla wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowo”, gm. Śniadowo obejmujące:

- budowę rurociągu tłocznego;

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 30 i części działek o numerach ewidencyjnych 37, 38 i 41, położone w obrębie wsi Wierzbowo oraz część działki nr 239 położoną w obrębie wsi Uśnik, gm. Śniadowo

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wierzbowo i Uśnik.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Z up. Wójta

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

  

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 28 sie 2019 09:20
Data opublikowania: środa, 28 sie 2019 09:22
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 533 razy