BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 23.06.2020r.

RGPD.6733.06.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.06.2020 r. (data wpływu: 10.06.2020 r.) złożony przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego spinającego istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Śniadowo i Ratowo-Piotrowo, gm. Śniadowo

przewidzianej do realizacji:

na terenie pasa drogowego drogi publicznej obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych położonym w miejscowościach:

- Śniadowo: nr 227;

- Ratowo-Piotrowo: nr 128 i 126.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Śniadowo i Ratowo-Piotrowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: wtorek, 23 cze 2020 13:42
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2020 13:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2020 09:35
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 828 razy