BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Śniadowo Uchwały Nr XVI.113.2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo.

Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie terenu powierzchniowej eksploatacji kopalin w oparciu o udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Uśnik I”, położonego w obrębie Uśnik kolonia.

W ramach opracowania zmiany Studium przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotem której będzie prognoza oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium w terminie do dnia 23 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Wnioski mogą być składane w formie pisemnej, wnoszone ustnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@sniadowo.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Śniadowo.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Śniadowo, Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, tel. 86300800, email: sekretariat@sniadowo.pl
  2. Kontakt IOD możliwy jest pod adresem: e-mail iod@sniadowo.pl
  3. Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo i związaną z tym procedura planistyczną
  4. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@sniadowo.pl
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Śniadowo
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz z wymienionej w pkt. 3 ustawy szczególnej
  9. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano - art. 8a ust. 1 ustawy

 

 

Wójt Gminy

Rafał Pstrągowski

                                                                                                         

Data powstania: czwartek, 25 cze 2020 10:05
Data opublikowania: czwartek, 25 cze 2020 10:07
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 990 razy