BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 15.07.2020 r.

RGPD.6733.09.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.07.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.09.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- rozbudowę sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Szczepankowo, gm. Śniadowo;

przewidzianej do realizacji:

na terenie pasa drogowego drogi publicznych, obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 966/3 położonym w miejscowości Szczepankowo, gm. Śniadowo.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                           Z up. Wójta

                                                                                                 mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                    Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: środa, 15 lip 2020 09:49
Data opublikowania: środa, 15 lip 2020 09:51
Data przejścia do archiwum: środa, 23 wrz 2020 07:40
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 583 razy