BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 21.08.2020r.

RGPD.6733.14.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.07.2020 r. (data wpływu: 20.07.2020 r.) złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15 – 182 Białystok, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- Budowę stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

- dwa zbiorniki kriogeniczne (magazynowe),

- cztery parownice atmosferyczne,

- dwie parownice odbudowy ciśnienia,

- kontenerową stację redukcyjno – pomiarową,

- instalację technologiczną,

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- instalację elektryczną, odgromową i uziemiającą,

- agregat prądotwórczy,

- zjazd z drogi publicznej,

- plac manewrowy i utwardzenie terenu,

- ogrodzenie terenu;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 677/11 i 472/5, położonym w miejscowości Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                          Z up. Wójta

              mgr Jan Jerzy Kurpiewski

  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: piątek, 21 sie 2020 11:37
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2020 11:39
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 545 razy