BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Śniadowo, dn. 05.10.2020 r.

RGPD.6733.14.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 05.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.14.2020, dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- budowę stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

- dwa zbiorniki kriogeniczne (magazynowe),

- cztery parownice atmosferyczne,

- dwie parownice odbudowy ciśnienia,

- kontenerową stację redukcyjno – pomiarową,

- instalację technologiczną,

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- instalację elektryczną, odgromową i uziemiającą,

- agregat prądotwórczy,

- zjazd z drogi publicznej,

- plac manewrowy i utwardzenie terenu,

- ogrodzenie terenu;

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 677/11 i 472/5, położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo;

Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15 – 182 Białystok.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                                      Z up. Wójta

                                                                                                                               mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                                                Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sprawę prowadzi Izabella Przychodzeń, tel. 86 22415733

Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2020 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2020 14:17
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 440 razy