BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 23.10.2020r.

RGPD.6733.16.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.10.2020 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

- Budowę gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki lub części działek o następujących numerach ewidencyjnych położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości:

- Śniadowo: 478, 475/28, 475/35, 475/30, 475/58, 475/83, 783, 784, 767, 455, 315/1, 363, 362, 298/9, 391, 678/1, 416, 486, 487/1, 782/8, 485/1, 472/5, 472/6;

- Stare Ratowo: 130, 132, 48/22, 133, 51/7, 136/1, 140, 135;

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo, Stare Ratowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                          Z up. Wójta

              mgr Jan Jerzy Kurpiewski

  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: piątek, 23 paź 2020 08:38
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2020 08:39
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 304 razy