BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

 

Śniadowo, dn. 23.10.2020r.

RGPD.6733.15.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

            Zgodnie z art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28.09.2020 r. (data wpływu: 29.09.2020 r.) złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące:

  • budowę gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym działki lub części działek o numerach ewidencyjnych: 98/4, 319/2, 319/7, 227, 677/2, 267, 287, 233, 677/5, 315/1, 678/1, 416, 241, 68/8, 230/1, 229, 86, 324, 328, 317, 285, 406, 472/5, 88/2, 87, 686, 320/1, położone w obrębie ewidencyjnym miejscowości Śniadowo;

obszar oddziaływania:

obejmuje teren objęty decyzją.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Śniadowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.      

                Z up. WÓJTA

 

        mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Powichrowska, tel. 86 224 15 73

Data powstania: piątek, 23 paź 2020 09:41
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2020 09:42
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 301 razy