BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

data 26.10.2020 r.

 

RGPD.6720.01.2020

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo w części dotyczącej wyznaczenia udokumentowanego złoża piasku „Uśnik Kolonia I” z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację kopaliny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wraz z projektem zmiany Studium przeprowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu.

Z projektem zmiany Studium wraz z prognozą będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-418 Śniadowo w dniach od 06.11.2020 r. do 07.12.2020 r. (włącznie) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 04.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Śniadowie o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium wraz z prognozą.

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Śniadowo w formie papierowej (na adres: ul. Ostrołęcka 11, 18-418 Śniadowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres: sekretariat@sniadowo.pl). Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz podaje oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2020 r. (włącznie). Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Śniadowo.

 

                          Z up. Wójta

              mgr Jan Jerzy Kurpiewski

  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-418 Śniadowo, tel. 86 300 800.
  • Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem: iod@sniadowo.pl
  • Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo w części dotyczącej wyznaczenia udokumentowanego złoża piasku „Uśnik Kolonia I” z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację kopaliny.
  • Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@sniadowo.pl

 

           

 

 

Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2020 12:25
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2020 12:28
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 285 razy