BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

Ostrołęka, dnia 11.07.2022 r.

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2021 poz. 735z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów, przepustów w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na ode. Śniadowo-Truszki dł. 428 m oraz drogi nr 1925B na ode. Truszki-Jakać-Borki w km 0+000,00 do km 2+415,00" zlokalizowanych na działkach o nr ewid.:

  • obręb Truszki - 150/1; 84; 150/5; 150/4, 89; 88; 87; 83; 81/3; 80; 79; 78; 122; 121; 123/7; 147; 172; 173; 164; 220/2; 163/2; 161/3; 160; 159; 158; 157; 156; 155; 154; 153; 152; 174/5; 181/4; 189; 190; 196/2; 198; 199; 202; 208; 209; 211; 212; 213; 214; 215/1; 217/2; 218; 219;
  • obręb Jakać-Borki - 48; 37; 34; 36; 40/1; 46/5; 47/2;
  • obręb Śniadowo - 241;

gmina Śniadowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19, 07 - 409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 5, w godzinach 8:30 - 15:30 po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. (29) 760 32 26 wew. 16 lub drogą mailową na adres ioanna.mikucka@wody.gov.pl. Sprawę prowadzi Joanna Mikucka.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także na skomplikowany charakter sprawy stosownie do treści art. 36 § 1 k.p.a., wyznacza się termin załatwienia sprawy: 25.08.2022 r.

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 lip 2022 14:15
Data opublikowania: czwartek, 14 lip 2022 14:19
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 671 razy