BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 17.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z 8 LUTEGO 2023r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV.257.2022 Rady Gminy Śniadowo z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w  2023 roku – zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo w 2023 roku.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Śniadowo,

2) na stronie internetowej Gminy Śniadowo,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Śniadowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 lut 2023 14:04
Data opublikowania: środa, 8 lut 2023 14:08
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 594 razy