BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-płacowych i gospodarki wodno-ściekowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. kadrowo - płacowych i gospodarki wodno - ściekowej

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisk.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
 6. Wykształcenie wyższe.
 7. Staż pracy minimum 3 lata w administracji samorządowej, w tym minimum 1 rok na stanowisku ds. kadrowo-płacowych
 8. Biegła znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- kodeks pracy,
- ubezpieczeń społecznych,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawa o podatku od towarów i usług,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- instrukcji kancelaryjnej,
- ustawy o ochronie danych osobowych

 1. Znajomość programów komputerowych (PŁATNIK, WF-GANG, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, internet, obsługa baz danych)

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole
 2. Samodzielność w podejmowaniu decyzji
 3. Odpowiedzialność, asertywność, kreatywność.
 4. Sprawność w organizacji swojego stanowiska pracy
 5. Zdolność do eliminowania sytuacji konfliktowych, odporność na stres.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawy kadrowo -osobowe
 2. Przygotowywanie projektów zmian do regulaminów: organizacyjnego, wynagradzania, premiowania i innych dokumentów związanych z organizacją    ZGK,
 3. Gospodarka materiałowa i magazynowa ZGK
 4. Prowadzenie BIP ZGK
 5. Prowadzenie archiwum zakładowego
 6. Przygotowywanie list płac pracowników ZGK
 7. Komunikacja z ZUS w zakresie rozliczania składek (deklaracje, raporty)
 8. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT,
 9. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,
 10. Fakturowanie sprzedaży
 11. Księgowanie dowodów wpłat wg. wyciągów,
 12. Ustalanie ryczałtu za pobór wody,
 13. Wystawianie zaświadczeń o jakości wody,
 14. Rozliczanie konserwatorów z przydzielonych tras odczytu,
 15. Sporządzanie raportów sprzedaży i wpłat,
 16. Windykacja zadłużeń (wezwania do zapłaty, odcięcia wody, sprawy sądowe),
 17. Ewidencja i analiza zużyć mediów pod względem racjonalnego gospodarowania oraz nielegalnego poboru i odprowadzania,
 18. Sporządzanie i aktualizacja umów na dostawę wody i odprowadzanie lub odbiór ścieków,
 19. Informowanie o taryfach na świadczone usługi, regulaminie świadczonych usług,
 20. Przyjmowanie zgłoszeń odczytu wodomierzy, awarii,
 21. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących rozliczeń za usługi,
 22. Gospodarowanie przydziałami środków bhp i odzieży roboczej (dbanie o terminowe kontrole środków bhp)
 23. Kompletowanie i wysyłka korespondencji,
 24. Rejestrowanie wyników badań wody,
 25. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją odpadów w bazie BDO
 26. Archiwizacja wytworzonej korespondencji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 27. Sporządzanie sprawozdań okresowych z działalności wodociągowo- kanalizacyjnej i kadrowo-płacowej.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodny z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2005r. Dz. U. 2006.125.869)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia)
 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania      pracy na w/w stanowis
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw.
 
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. IV powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.).

 

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Śniadowie lub przesłać pocztą do dnia 27.02.2023r. do godz. 15:30 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. Kadrowo -płacowych i gospodarki wodno-ściekowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Śniadowie"

Aplikacje, które wpłyną do ZGK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 86 224 15 76

 

VI. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

 1. Stanowisko: administracyjne.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11
 4. Praca na piętrze
 5. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesanta.

 

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie oraz tablicy informacyjnej ZGK, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.).
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021 poz. 573, z późn. zm.) jest niższy niż 6%.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 lut 2023 10:23
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2023 10:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 505 razy