BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólna klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę:

Administrator danych osobowych: Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13,
18-411 Śniadowo, e-mail: gok@sniadowo.pl, tel. 86 3090801

Inspektor Ochrony Danych: Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13,
18-411 Śniadowo, e-mail: wieslaw.jemielity@sniadowo.pl, tel. 696650103

Cele i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działalności wynikającej ze Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie.

Podstawą przetwarzania jest m.in. ustawa dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn. zm.), oraz RODO, w szczególności:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b) jest to niezbędne w celu zawarcia bądź wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) jest to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

e) jest to niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym lub w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

f) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w art.9 ust.1 RODO (podstawa art.9 ust.2 lit.a),

g) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa art.9 ust.2 lit.b).

Okres przechowywania danych

Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadań zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz innym podmiotom współpracującym przy realizacji wspólnych zadań, przedsięwzięć i projektów. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  1. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania.
  2. W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Data powstania: czwartek, 16 lis 2023 10:15
Data opublikowania: czwartek, 16 lis 2023 10:20
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 111 razy