BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 Śniadowo, dn. 04.01.2024r.

RGSR.6220.08.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

              Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 30 i 33  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie RGSR.6220.08.2023 z dnia 04.01.2024r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę ok. 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 30/1, 30/2, 30/3, 31/3, 124/2, 125/2, 126/2, 127/6  Zagroby, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.         

          Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pok.  nr 13  w godz.                 8.00 – 15.00.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Opracowała:  Małgorzata Krajewska     tel. 862241571

Data powstania: czwartek, 4 sty 2024 13:54
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2024 13:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 mar 2024 09:24
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 370 razy