BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), realizujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie: „Udział klubów sportowych we
współzawodnictwie sportowym wśród mieszkańców Gminy Śniadowo w zakresie piłki nożnej
i siatkowej, prowadzenie szkoleń, treningów i turniejów sportowych ’’
.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Gmina Śniadowo przeznacza na realizację w/w zadania łącznie dotację celową w kwocie 90.000 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji
z przeznaczeniem na:

1) zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
2) transport zawodników na zawody i turnieje,
3) obsługa sędziowska,
4) wynagrodzenie trenerów,
5) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem boiska,
6) zakup usług medycznych,
7) wynajem sal i boisk treningowych,
8) ubezpieczenie zawodników.

3. Przyznana dotacja może być wydatkowana od dnia podpisania umowy.
4. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

1) koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne itp.),
2) podatki, cła, opłaty skarbowe,
3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
4) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
5) nabycie lub dzierżawy gruntów,
6) prace remontowe i budowlane,
7) zadania inwestycyjne,
8) działalność gospodarczą i polityczną,
9) odsetki karne i kary.

5. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 z poźn. zm.) Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej
6. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające
prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści:
„Kwota w wysokości ……........ została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Śniadowo, na
podstawie umowy z dnia ........., nr .........”.
Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.


IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Realizacja zadań powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego
w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 roku.
Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami
określonymi w ofercie oraz umowie.
2. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w trakcie realizacji zadania: dopuszcza się
dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami
określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie realizacji zadania o 50%, ale żeby
nie przekroczyło kwoty 5.000zł.
3. Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
2) dostarczenie na wezwanie Wójta Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji 
celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

4. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Gminy Śniadowo.

V. Terminy i warunki składania ofert.
1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 roku do godz. 10
00 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy realizowanego zadania.
2. Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018r.
poz. 2057 z poźn. zm.)
Powyższy wzór oferty dostosowanej do specyfiki ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie
internetowej Urzędu Gminy Śniadowo
Druki można również otrzymać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Śniadowo.
3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej
ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
4. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. Oferty niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.


VI. 
Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia
przyjmowania ofert.
2. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

1) merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,
2) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji
wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,
3) liczba osób objętych projektem,
4) rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych
przez Gminę,
5) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,
6) prowadzenie działalności na obszarze Gminy Śniadowo.

3. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Śniadowo, dokonując
wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
4. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
5. Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Śniadowo oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy Śniadowo.

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.


W roku 2022 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 70.000 zł.
W roku 2023 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 90.000 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
ul. Ostrołęcka 11, na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.


Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem tel. 86 224 15 68

Data powstania: środa, 7 lut 2024 15:12
Data opublikowania: środa, 7 lut 2024 15:14
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 327 razy