BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Śniadowo

Informuję, że w dniu 26 marca 2024 roku o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy Śniadowo.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Informacja Państwowej Inspekcji Pracy o stanie bezpieczeństwa w rolnictwie.
 7. Sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śniadowie za 2023 rok.
 10. Informacja z realizacji ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Śniadowo na lata 2021-2027" za 2023 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 dla Gminy Śniadowo za rok 2023.
 12. Sprawozdanie wójta z działalności samorządu gminnego w VIII kadencji.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
  4. w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku,
  5. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  6. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Śniadowo na 2024 rok,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas określony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
  8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas określony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas określony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
  10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy VIII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Grzegorz Podgórski

Data powstania: czwartek, 21 mar 2024 14:28
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2024 14:30
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 202 razy