BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Śniadowo, dn. 10.04.2024r.

RGSR.6220.08.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

             Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę ok 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 30/1, 30/2, 30/3, 31/1, 31/3, 124/2, 125/2, 126/2, 127/6 Zagroby, gmina Śniadowo, pow.  łomżyński, woj. podlaskie”.

            W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

            W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

         

Otrzymują:

  1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa:  http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Zagroby

  1. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 86224157

Data powstania: środa, 10 kwi 2024 11:43
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2024 11:44
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 255 razy