BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 30.04.2024r.

RGSR.6220.04.2024

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

             Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez rozbudowę istniejącej obory w celu zwiększenia obsady krów mlecznych o 22 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 145, 144, 143/2 i 143/3 w miejscowości Stare Szabły, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2024 07:18
Data opublikowania: poniedziałek, 6 maj 2024 07:20
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 390 razy