BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/119/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 30 marca 2005 r.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku .


Załącznik
do Uchwały Nr XX/119/05
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 marca 2005r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Śniadowo.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) uczniu należy rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
2) rodzicach należy rozumieć także prawnych opiekunów;
3) szkole należy rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
4. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów.
§ 2. Wójt może upoważnić w formie pisemnej pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 3. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust.2 przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Gminy Śniadowo.
§ 4. Wzór wniosku określi Wójt w formie zarządzenia.
§ 5. Do czasu ustalenia wzoru wniosku w formie zarządzenia wniosek może być złożony w formie pisemnej i zawierać powinien następujące dane:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem pkt. 5;
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
5) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
§ 6. Wójt przyznaje stypendium szkolne uwzględniając wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 ,poz. 2572 ,Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) oraz:
1) niepełnosprawność i jej stopień, występujące w rodzinie bezrobocie, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomanię a także gdy rodzina jest niepełna;
2) pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania.
§ 7. Stypendium pobrane przez ucznia na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi.
§ 8. Wysokość stypendium szkolnego, bez względu na formę w jakiej jest udzielane wynosi miesięcznie 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 9. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w § 8 może być powiększona do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ze względu na występującą niepełnosprawność lub w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów ze względu na pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania.
§ 10. Kwoty, o których mowa w § 8 i § 9 zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
§ 11. 1. O wysokości stypendium szkolnego decyduje Wójt na podstawie złożonego wniosku wraz z:
1) zaświadczeniami o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony;
2) zaświadczeniami o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
3) innymi dokumentami potwierdzającymi konieczność poniesienia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych ucznia.
2. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, rodzice ucznia, pełnoletni uczeń zobowiązany jest do przedstawiania aktualnych zaświadczeń potwierdzających wyżej wymienioną zmianę.
§ 12. 1.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Śniadowo w terminie:
1) do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół;
2) do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.
2. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego nieudokumentowane w terminie siedmiu dni, po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do ich uzupełnienia zgonie z at 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego , nie będą rozpatrywane.
3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.1. i uczeń może uzyskać prawo do pomocy materialnej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.
§ 13. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 9 miesięcy.
§ 14. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
§ 15. Stypendium szkolne za okres od stycznia do czerwca 2005 roku będzie wypłacane jednorazowo do dnia 10 czerwca 2005 r.
§ 16. Stypendium szkolne będzie przyznawane w miarę posiadanych przez Gminę Śniadowo środków na ten cel, w szczególności z dotacji budżetu państwa.
§ 17. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.
§ 18. Uczeń, który otrzymuje inne niż wymienione w § 1 ust.2 stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne zgodnie z zasadami określonymi w art. 90d pkt 13 ustawy o systemie oświaty.
§ 19. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
§ 20. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
1) rodziców, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły lub ośrodka, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny, bądź dyrektora kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych;
2) pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły lub ośrodka, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny, bądź dyrektora kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych;
3) dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego .
§ 21. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Wójt na podstawie złożonego wniosku kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 22. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego rozpatrywane będą na bieżąco, a wypłata nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego nieudokumentowane w terminie siedmiu dni, po uprzednim wezwaniu wniskodawcy do ich uzupełnienia zgonie z at 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego , nie będą rozpatrywane.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 kwi 2005 15:00
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2443 razy