BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/132/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.Nr 130 ,poz.1087,Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399,Nr 169, poz.1419) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w 2006 roku w następującej wysokości:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,32 zł;
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,32 zł;
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,54 zł;
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,55 zł;
5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,55 zł;
6) od budowli związanych z sieciami wodociągowymi, ujęciami wód , pompowniami wód, stacjami uzdatniania wody, sieciami kanalizacyjnymi , pompowniami ścieków, oczyszczalniami ścieków – 1,2 % ich wartości , o których mowa w art .4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
7) od pozostałych budowli – 2 % ich wartości, o których mowa w art .4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
8) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,38 zł;
9) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,59 zł;
10) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł.
§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w formie inkasa przez sołtysów wsi: Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy,. Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz-Kolonia, Wszerzecz, Zagroby,Zalesie- Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry-Kolonia, Żebry.
2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa uchwała Nr IV/26/03 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych stanowiących dochody własne gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 sty 2006 14:14
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2124 razy