BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XXIV/133/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 15 grudnia 2005 r.
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok .
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.Nr 130 ,poz.1087,Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399,Nr 169, poz.1419) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2006 roku:
1) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
2) budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność lub będące we władaniu osób prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym;
3) budynki i grunty wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.
§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 sty 2006 14:23
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2174 razy
Ilość edycji: 1