BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/136/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 15 grudnia 2005 r.
w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych w 2006 roku
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz 1039, Nr 188, poz. 1840 ,Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.Nr 130 ,poz.1087,Nr 164, poz.1365,Nr 169, poz.1419, Nr 167, poz.1399) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy w 2006 roku w następującej wysokości:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1) ,o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 435 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 595 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 806 zł.
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 495 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 743 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 990 zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 172 zł;
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 536 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1193 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 sty 2006 14:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2137 razy
Ilość edycji: 1