BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/137/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej w 2006 roku .
Na podstawie art.19, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.Nr 130 ,poz.1087,Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399,Nr 169, poz.1419) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach w Gminie Śniadowo w 2006 roku w następującej wysokości, od sprzedaży towarów z:
1) wozu konnego, ciągnika z przyczepą, przyczepy,naczepy
oraz wystawionego na sprzedaż inwentarza - 8,00 zł;
2) samochodu ciężarowego masie całkowitej poniżej 3,5 tony - 17,00 zł;
3) samochodu ciężarowego o masie całkowitej od 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie - 21,00 zł;
4) samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 5,5 tony - 26,00 zł;
5) samochodu osobowego - 13,00 zł;
6) wózka ręcznego, roweru, z ręki i kosza - 6,00 zł;
7) stoisk, stołów, skrzynek - 13,00 zł;
8) baru objazdowego - 23,00 zł.
§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży, bezpośrednio na targowiskach za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Helenę Karaszewską.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 45 % od pobranych kwot tej opłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sty 2006 13:42
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2188 razy
Ilość edycji: 1