BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/140/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: określenia w drodze regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także trybu zgłaszania kandydatów do nagród.
Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się w drodze regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym
a dyrektorami szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
§ 2. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 3. Wykananie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Cezary Polkowski
Załącznik
do uchwały Nr XXV/140/05
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 grudnia 2005 r.
REGULAMIN
określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
§ 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Śniadowo w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
§ 2. Z funduszu nagród, o którym mowa w § 1 przyznawane są nagrody organu prowadzącego (Wójta) oraz nagrody dyrektora szkoły, z uwzględnieniem zasad, iż:
1) 20 % funduszu nagród przeznacza się na nagrody Wójta;
2) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
§ 3. Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo po przepracowaniu w szkole co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.
§ 4. Nagrody mogą być przyznawane w dniu 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 5. Nagrodę nauczyciel może otrzymać co roku.
§ 6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 7. Wójt przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.
§ 8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:
1. w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
2. w stosunku do dyrektora szkoły – Komisja Rady Gminy ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo, Rada Pedagogiczna.
§ 9. Wniosek o nagrodę Wójta składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulamiu.
§ 10. Nagroda Wójta może być przyznawana nauczycielowi , który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy oraz posiada co najmniej 2 z niżej wymienionych osiągnięć:
1) liczące się w skali gminy osiągnięcia w pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej;
2) podejmowanie nowatorskich działań doskonalących praktykę szkół oraz rozwijających teorię pedagogiczną, opracowanie autorskich programów i publikacji;
3) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;
4) osiągnięcie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawozdaniach i egzaimnach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
5) doprowadzenie uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub centralnym;
6) udział w powiatowych i wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego;
7) poprawianie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków, pochodzących
z budżetu oświaty;
8) aktywne przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą;
9) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organi-zacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
10) znaczący udział w pracach na rzecz Gminy;
11) organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w lokal-nym środowisku;
12) w tym w stosunku do dyrektora szkoły za:
a) właściwe, godne upowszechniania kierowanie zespołem nauczycielskim i pracownikami administracyjno – obsługowymi,
b) wyróżniające gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem gminy,
c) znaczący wkład w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi,
d) współpracę z samorządami wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i instytucjami,
e) wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
f) inne znaczace osiągnięcia ze względu na specyfikę szkoły.
§ 11. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta powinny być złożone w terminie do 20 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§ 12. Wniosek o nagrodę Wójta podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną danej szkoły oraz komisję, którą powołuje się w nastepującym składzie:
1) Sekretarz gminy;
2) Pracownik Urzędu Gminy prowadzący sprawy oświatowe;
3) Przewodniczący Komisji Rady Gminy ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i działających
w szkole.
§ 13. Aktu wręczenia nagrody Wójta Gminy Śniadowo dokonuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.
§ 14. Wysokość nagrody wójta - nie więcej niż 120 % średniego wynagrodzenia stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 15. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje oraz ustala jej wysokośc dyrektor szkoły za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekunczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, o których mowa w § 10 pkt 1-12 niniejszego Regulaminu.
§ 16. Wysokośc nagrody dyrektora ustala dyrektor szkoły, przy czym wysokość tej nagrody nie może przekraczać 80 % średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 17. Nagrody dyrektora mogą być przyznawane z inicjatywy dyrektora lub na wniosek:
1) rady pedagogicznej;
2) rady rodziców;
3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i działających w szkole.
§ 18. Przy składaniu wniosków o nagrody dyrektora w zakresie formy i trybu ich składania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
Załącznik
do Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół,
określonego uchwałą Nr XXV/140/05
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WNIOSEK O NAGRODĘ WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

1) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..
2) Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………..…..
3) Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….
4) Stopien awansu zawodowego: ………………………………………………………………
5) Staż pracy pedagogicznej: …………………………………………………………………..
6) Zajmowane stanowisko: …………………………………………………………………….
7) Wykształcenie: ………………………………………………………………………………
8) Uzyskana ocena pracy: ……………………………………………………………………..
9) Dodatkowo uzyskane kwalifikacje:
a) Stopień specjalizacji zawodowej: ………………………………………………………
b) Studia podyplomowe: ………………………………………………………………….
c) Inne: ……………………………………………………………………………………
10) Otrzymane nagrody, rok otrzymania:
a) Ministra ………………………………………………………………………………..
b) Kuratora ……………………………………………………………………………….
c) Burmistrza ………………………………………………………….………………….
d) Dyrektora ………………………………………………………….…………………..
e) uzasadnienie wniosku
…………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………..
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 mar 2006 11:48
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2165 razy