BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/141/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo.
Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo.
§ 2. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały dotyczą okresu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Cezary Polkowski

Załącznik
do uchwały XXV/141/05
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 grudnia 2005 r.
Regulamin określający stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Śniadowo.
§ 1. 1. Nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkole zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach i przedszkolu położonych na terenie gminy przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wspólnie z nim zamieszkujących i wynosi miesięcznie:
1) 5 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, wynikającego
z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”;
2) 6,5 % minimalnego wynagrodzenia dla 2 osób;
3) 8 % minimalnego wynagrodzenia dla 3 osób;
4) 9,5 % minimalnego wynagrodzenia dla 4 i więcej osób.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 roku życia lub podjęcia pierwszej pracy, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
§ 2. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 1 ust. 2. Małżonkowie wspólnie ustalają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przy-padku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, na ich wspólny wniosek.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje - dyrektor szkoły, a dyrektorowi- wójt
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 mar 2006 11:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2058 razy